Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

10.11.2016
Úrad vlády SR ako správca programov:

SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7
SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) – PA16 + PA17
SK07 Zelené inovácie v priemysle (GII) – PA21
SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC) – PA26
SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) – PA29

aktualizoval dňa 10.11.2016 oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov na úrovni programov: