Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Základné dokumenty PO 2014-2021

Základné dokumenty upravujúce implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-2021:
Programové dohody:
Fond pre bilaterálne vzťahy:
Usmernenia / príručky vydané Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli - v anglickom jazyku: