Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Programové obdobie 2014-2021

Základné dokumenty predstavujúce rámec pre čerpanie pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021 boli podpísané dňa 28. Novembra 2016 v priestoroch Úradu vlády SR. Memorandá o porozumení okrem iného ustanovujú národné riadiace a kontrolné štruktúry a implementačný rámec.
Fotogaléria <<<TU>>>
 
Aktuálne prebieha v rámci každého dohodnutého programu proces prípravy tzv. osnov programov – “Concept Notes”, ktoré budú predložené Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli najneskôr koncom mája 2017.
 
Následne po predložení jednotlivých vypracovaných osnov bude prebiehať ich schvaľovací proces zo strany donorov.
 
Až po schválení  osnov, môžu  programoví operátori, t.j. inštitúcie zodpovedné za implementácie jednotlivých programov pristúpiť k príprave a k zverejneniu jednotlivých výziev.
 
Všetky informácie týkajúce sa programového obdobia 2014 - 2021 budú zverejnené na tejto internetovej stránke priebežne, alebo na stránkach zodpovedných inštitúcií uvedených nižšie v tabuľke,
 
Celý text Memoranda o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP v programovom období 2014-2021 (granty EHP)je k dispozícii <<<TU>>>
 
Celý text Memoranda o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021 (Nórske granty)je k dispozícii <<<TU>>>

Prehľad programov a inštitúcií zodpovedných za ich implementáciu v Slovenskej Republike:
 
Program Príspevok – granty FM EHP Spolufinancovanie Správca programu
Rozvoj obchodu, inovácií a MSP 6 000 000 eur 1 058 824 eur Výskumná agentúra
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 5 000 000 eur 882 353 eur Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca 17 500 000 eur 3 088 236 eur Úrad vlády
 Slovenskej republiky

 
Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca 8 500 000 eur 1 500 000 eur Úrad vlády
 Slovenskej republiky
Fond pre aktívne občianstvo 9 000 000 eur 0 eur Konzorcium troch nadácií - Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej nadácie
Program Príspevok – Nórske granty Spolufinancovanie Správca programu
Rozvoj obchodu, inovácií a MSP 14 000 000 eur 2 470 589 eur Výskumná agentúra
Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov 15 000 000 eur 2 647 059 eur Úrad vlády
 Slovenskej republiky
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 11 000 000 eur 1 941 177 eur Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
Domáce a rodovo - podmienené násilie 9 000 000 eur 1 588 236 eur Úrad vlády Slovenskej republiky
Sociálny dialóg – dôstojná práca 582 000 eur 0 eur Úrad pre finančný mechanizmus v súlade s článkom 6.13 Nariadenia. Innovation Norway je určený za správcu fondu v súlade s odsekom 4 článku 6.13 Nariadenia.