Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Sťažnosti

Oznámte zneužitie fondov resp. korupciu!

Granty EHP a Nórska  majú nulovú toleranciu voči korupcii a zneužitiu fondov. Granty uplatňujú politiku dobrého spravovania a ich implementácia je založená na princípoch otvorenosti, transparentnosti a zodpovednosti.
 
V prípade, že ste nadobudli podozrenie z akéhokoľvek druhu zneužitia fondov alebo korupcie, prosím  oznámte tieto informácie Úradu vlády SR - Národnému kontaktnému bodu, Ministerstvu financií Orgánu auditu alebo Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli.
 
Vaše  oznámenie  bude považované za dôverné!
 
Vaše oznámenie  môžete zaslať na jednu z nasledovných adries:
 • Úrad vlády Slovenskej republiky – Národný kontaktný bod pre FM EHP a NFM
  Adresa: Námestie slobody 1, 813 70
  Bratislava, Slovenská republika
  Tel.: + 421 2 57295 516;
  E-mail: eeagrants@vlada.gov.sk
   
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky – Orgán auditu
  Adresa: Sekcia auditu a kontroly, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Slovenská republika
   
 • Financial Mechanism Office, FMO (Úrad pre finančný mechanizmus)
  Adresa: Rue Joseph II, 12-16, 1000 Brussels; Belgium
  e-mail: alert-fmo@efta.int
 
Oznámenia môžu byť zaslané elektronicky emailom alebo  písomne poštou.
 
Oznámenia môžu byť podané anonymne.
 
Ak ste zaslali oznámenie (vrátane kontaktných údajov) Národnému kontaktnému bodu, odpoveď Vám bude zaslaná spravidla do 10 pracovných dní od doručenia Vášho oznámenia.
 
Prosím vezmite na vedomie, že podanie, ktoré napĺňa znaky sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach musí byť Úradom vlády Slovenskej republiky považované sa sťažnosť a odstúpené na vybavenie príslušnému útvaru Úradu vlády Slovenskej republiky. V tomto prípade sa na vybavenie sťažnosti vzťahujú ustanovenia vyššie uvedeného zákona a súvisiacich interných predpisov Úradu vlády Slovenskej republiky.
 
 

Formulár pre oznamovanie zneužitia a korupcie

Poznámka: Formulár nie je určený na získavanie informácií o možnostiach podpory z grantov EHP a Nórska 2009 – 2014.

Predmet*:
Text podania*:
Pre zaslanie odpovede môžete zanechať svoje kontaktné údaje:
Meno:
Priezvisko:
Inštitúcia:
Telefón: