Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Prispôsobenie sa zmene klímy - SK02Finančný príspevok: 12 463 750,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorskí partneri programu: Nórske riaditeľstvo pre vodné a energetické zdroje a Riaditeľstvo pre ochranu obyvateľstva a krízové plánovanie

Hlavné zameranie:
Podpora zameraná na stratégiu, ktorá účinne, ekonomicky efektívne a environmentálne udržateľne napomôže k prevencii pred povodňami. Program bude zameraný na ochranu schopnosti retencie vody v pôde, lesoch a lúkach; obnovu lesných ekosystémov, zvýšená ochrana proti erózií a revitalizácia vodných tokov; zlepšenie vymedzenia záplavových území a ohroziteľných oblastí v prípade vzniku povodní; informovanosť a osveta verejnosti o prevencii a opatraniach v prípade ohrozenia.

PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“