Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Programy

Prispôsobenie sa zmene klímy


Info:
Finančný príspevok: 12 463 750,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorskí partneri programu: Nórske riaditeľstvo pre vodné a energetické zdroje a Riaditeľstvo pre ochranu obyvateľstva a krízové plánovanie

Hlavné zameranie:
Podpora zameraná na stratégiu, ktorá účinne, ekonomicky efektívne a environmentálne udržateľne napomôže k prevencii pred povodňami. Program bude zameraný na ochranu schopnosti retencie vody v pôde, lesoch a lúkach; obnovu lesných ekosystémov, zvýšená ochrana proti erózií a revitalizácia vodných tokov; zlepšenie vymedzenia záplavových území a ohroziteľných oblastí v prípade vzniku povodní; informovanosť a osveta verejnosti o prevencii a opatraniach v prípade ohrozenia.

PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“

Kultúrne dedičstvo


Info:
Finančný príspevok: 10 505 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Preddefinované projekty: Možný preddefinovaný projekt Riaditeľstva pre kultúrne dedičstvo

Malá grantová schéma: 
nie menej ako 10% z celkových oprávnených výdavkov alokovaných v rámci programu bude alokovaných oblasti 17, konkrétne do súčasného umenia a kultúry a podpory dvojstranných výmen v oblasti živého umenia a kultúry.

Zdroj: Memorandum o porozumení pre implementáciu FM EHP 2009 - 2014

Zelené inovácie v priemysle


Info:Finančný príspevok: 14 628 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Innovation Norway

Hlavné zameranie:
 
zvýšenie tvorba zelených pracovných miest a podpora zeleného podnikania

Sociálna inklúzia


Info:

Finančný príspevok: 1 000 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Rada Európy

Špecifické záujmy: 
Program bude zameraný na špecifické problémy rómov. Finančné prostriedky budú doplnkové a podporujúce národné stratégie v oblasti sociálnej inklúzie.

Cezhraničná spolupráca


Info:Finančný príspevok: 12 720 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Barentsov sekretariát

Špecifické záujmy: 
Program bude zameraný na Slovensko-ukrajinskú spoluprácu zahŕňajúcu cieľ sledujúci podporu osobných kontaktov ľudí. Bude podporovať výmenu skúseností a uplatňovanie osvedčených postupov v projektoch zameraných na cezhraničnú spoluprácu medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj vytváranie sietí v Európe.

Domáce násilie


Info:Finančný príspevok: 7 000 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy

Hlavné zameranie: 
Program bude predovšetkým zameraný na prevenciu domáceho násilia a zmiernenie dopadov vzniknutých domácim násilím.

Bilaterálny fond


Info:Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

Oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 Usmernenie k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni - verzia 1.1 Vytvorenie spoločnej alokácie pre tematické komponenty v zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 a informácie o aktuálne voľných finančných prostriedkov pre financovanie žiadosti o príspevky.
FAQ - Často kladené otázky