Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Oznam pre aktuálnych realizátorov bilaterálnych aktivít v rámci opatrenia B bilaterálnych fondov

10.11.2016
Žiadatelia o príspevok z bilaterálneho fondu v rámci opatrenia B, ktorí realizujú schválené bilaterálne aktivity s termínom realizácie do 31.1.2017 (v zmysle pôvodného oznámenia o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov, verzia 1.0) môžu požiadať listom správcu programu o predĺženie lehoty na vecnú realizáciu aktivity.

V zmysle aktuálne otvoreného oznámenia je možné realizovať aktivity až do 31.08.2017, podmienkou je písomná žiadosť o predĺženie, s uvedením dôvodov predĺženia a podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa adresovaná elektronicky v naskenovanej podobe na adresu bilateralnyfond@vlada.gov.sk ako aj poštou na adresu správcu programu.

S pozdravom,
Tím pre implementáciu bilaterálnych fondov