Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Úrad vlády SR pripravuje rokovania o detailoch nového programového obdobia grantov EHP a Nórska

01.06.2016
V súvislosti s viacerými podnetmi verejnosti, týkajúcimi sa prípravy programového obdobia z grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR informuje, že vykonáva  dôslednú prípravu na oficiálny začiatok rokovaní s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom o podrobnostiach čerpania finančných prostriedkov z uvedených grantov v novom programovom období 2014– 2021.  Medzinárodné dohody medzi Európskou úniou a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom boli podpísané 4. mája 2016  - vďaka nim bude môcť Slovenská republika čerpať finančné prostriedky v sume 113,1 mil. eur.
 
Tieto finančné prostriedky je možné použiť na financovanie programov v rámci nasledovných piatich prioritných sektoroch:
  • inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť,
  • sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby,
  • životné prostredie, energetika, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo,
  • kultúra,  občianska spoločnosť,  dobrá  správa  vecí  verejných,  základné práva a slobody,
  • spravodlivosť a vnútorné veci.
 
Prioritné sektory sa ďalej členia na tzv. programové oblasti. Nórsko, Island a Lichtenštajnsko spustili procedúru verejných pripomienok k zameraniam týchto programových oblastí. V prípade záujmu  je viac informácií možné nájsť na webovej stránke prispievateľských krajín http://eeagrants.org/News/2016/Consultation-on-priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-20212 .
 
Práve výber programových oblastí bude predmetom rokovaní medzi Nórskom, Islandom, Lichtenštajnskom a všetkými pätnástimi prijímateľskými krajinami, teda aj Slovenskou republikou. Následne dôjde k podpisu bilaterálnych medzinárodných zmlúv, tzv. memoránd o porozumení,  ktorými zúčastnené strany potvrdia programové oblasti pre danú krajinu. Vybraní správcovia týchto programových oblastí budú následne povinní vypracovať návrhy programov a zaslať ich na pripomienky všetkým trom prispievateľským krajinám. Až po schválení programov a následnom uzavretí programových dohôd budú môcť byť vyhlásené výzvy.
 
Vzhľadom na tento postup predpokladáme, že k vyhláseniu prvých výziev môže dôjsť v druhej polovici roku 2017. Úrad vlády SR  má  - aj vzhľadom na úspešný priebeh predchádzajúceho obdobia a implementácie projektov - pochopiteľný záujem byť jednou z prvých krajín, ktorá memorandá o porozumení uzavrie.
 
Úrad vlády SR – odbor grantov EHP a Nórska