Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Aktivity a projekty programu Domáce a rodovo podmienené násilie pomáhajú zlepšovať situáciu jeho obetí a pripravovať odborníkov, ktorí pomoc poskytujú

13.05.2016
Rodovo podmienené násilie je všadeprítomné a je závažným sociálnym problémom, ktorý ohrozuje bezpečnosť, telesnú a duševnú integritu žien a ich detí. Podľa prieskumu Agentúry pre základné práva Európskej únie takmer štvrtina žien na Slovensku zažila zneužívanie. Slovenská republika postupuje v eliminácii domáceho násilia a v pomoci ohrozených žien v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019, schváleného vládou 18.decembra 2013. Podľa neho chýbalo v tom období na Slovensku 457 miest pre ženy zažívajúce násilie v špecializovaných ženských bezpečných domoch či 41 špecializovaných poradenských centier pre ženy, ktoré by spĺňali štandardy Rady Európy.  V  našej krajine by malo byť aspoň 11 krízových centier pre obete násilia.
 
Napĺňať ciele akčného plánu pomáha aj program Domáce a rodovo podmienené násilie v rámci Nórskeho finančného mechanizmu, ktorého správcom je Úrad vlády SR. Program podporuje 25 projektov v sume 8 084 302 eur. Pomocou neho sa podarilo vytvoriť už 4 bezpečné ženské domy, 9 poradenských centier a podporiť 13 existujúcich poradenských centier v oblasti pomoci obetiam rodovo podmieneného domáceho násilia.
 
V rámci finančnej aj odbornej pomoci Nórskeho kráľovstva v tejto téme sa nedávno uskutočnila päťdňová študijná cesta v Nórsku, ktorú zorganizovala sekcia bilaterálnych  finančných nástrojov Úradu vlády SR  spolu s donorským partnerom programu Nórskym riaditeľstvom pre zdravie, ktorej sa  zúčastnili  22 zástupcovia poradenských centier a bezpečných ženských domov zo Slovenska,  realizujúcich projekty v rámci uvedeného programu,  ako aj dvaja zástupcovia Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené násilie, zriadeného pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod Inštitútom pre výskum práce a rodiny.  Delegáti navštívili  Nórske riaditeľstvo pre zdravie, kde odznela prednáška „Prevalencia násilia v Nórsku“ – Oleho Kristiana Hjemdala z Nórskeho centra pre štúdium násilia a traumatického stresu  a následne prednáška zástupcov Nórskeho ministerstva spravodlivosti. Účastníci cesty sa v Dome detí oboznámili s tamojšími postupmi v prípadoch sexuálneho zneužívania detí od 3-18 rokov, ktoré boli nahlásené na políciu. Súčasťou cesty bola aj návšteva bezpečného ženského domu v Osle či jednotky pre sexuálne napadnutia, ktorá je najstaršou v Európe.  Súčasťou starostlivosti o klientov v Nórsku je aj existencia útulkov -  jeho pracovníci  diskutovali s delegátmi o   postupoch, ktoré pri prijatí klientov v takomto útulku čakajú, ako aj o službách, ktoré sú poskytované obetiam násilia, ktoré nie sú ubytované v útulku -  napr. o 5 týždňovom kurze tzv. „základných zručností“, ktorý pozostáva z prednášky o rodinných financiách, základnom právnom a psychologickom servise pre obete násilia a pod.
 
Piateho mája tohto roku  sa v rámci projektu s názvom Žiť bez strachu  podarilo otvoriť nové poradenské centrum   v priestoroch CSS ANIMA v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši,  ktoré už poskytuje služby klientom s pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja s dôrazom na susediace a blízke okresy Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín a Martin,  teda tam, kde takéto služby  akútne potrebovali.  Poradenské služby, odbornú pomoc, ako aj miesto na hranie pre deti  tak nájde zhruba 100 klientiek ročne.
 
Koncom mája na otváracej konferencii predstaví OZ Brieždenie ďalší úspešný projekt rozšírenia priestorov, kapacít aj odborných či poradenských služieb Centra Pokoj  v Kláštore pod Znievom. Po ukončení projektu sa  zariadenie stane už piatym bezpečným ženským domom spĺňajúcim minimálne Európske štandardy.
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk