Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli oznámil spustenie Fondu v rámci grantov EHP a Nórska, ktorý je zameraný na zamestnanosť mladých

05.05.2017
Keďže sociálna a ekonomická rovnosť a účasť na trhu práce sú úzko prepojené, Fond pre zamestnanosť mladých sa osobitne zameriava na podporu nadnárodných projektov, ktoré podporujú trvalo udržateľné a kvalitné zamestnanie mladých ľudí.
 
Fond má tri hlavné oblasti podpory:
• inovácie a prieskum;
• prenos know-how a osvedčených postupov;
• analýza a výskum.
 
Na realizáciu projektov v rámci tohto fondu boli vyčlenené prostriedky v objeme 60 miliónov EUR. Keďže výška požadovanej grantovej pomoci v rámci projektu nesmie byť nižšia ako 1 milión EUR, očakáva sa menší počet veľkých projektov.
 
Projekty môžu predkladať organizácie z 15 prijímateľských štátov v rámci grantov EHP a Nórska, ako aj z Írska, Španielska a Talianska. Projektové konzorciá musia pozostávať z organizácií z najmenej dvoch krajín a vedúci partner musí byť z prijímateľského štátu. Zameranie Fondu na nadnárodnú spoluprácu odzrkadľuje skutočnosť, že nezamestnanosť mladých je spoločnou európskou výzvou a preto by mali byť skúmané spoločné európske riešenia.
 
Cieľovými skupinami Fondu sú mladí ľudia vo veku od 15 do 29 rokov, s osobitným zameraním na 25-29 ročných. Dlhodobo nezamestnaní, nízkokvalifikovaní, ženy starajúce sa o deti, nespôsobilí dospelí, etnické menšiny vrátane Rómov, žiadatelia o azyl, osoby s mentálnym postihnutím a osoby so zdravotným postihnutím majú osobitný význam pre Fond.
 
Termín na predkladanie žiadostí o projekty je 1. august 2017.
 
Všetky bližšie informácie o predmetnom fonde nájdete na http://eeagrants.org/fundforyouthemployment