Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03022 - Stavebné práce-ACC03022


Projekt:Realizácia opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno - Selye János Gimnázium
Víťazný uchádzač:Kubovics - AGRO
Cena:34 659,30
Zmluva:http://selye.gartproject.com/data/files/ZMLUVA_o_dielo_2014_08_04.pdf