Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03052 - Adaptačné opatrenia a odvod a zber dažďových vôd


Projekt:Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Žofie Bosniakovej
Víťazný uchádzač:Púchovská záhradnícka s.r.o., 1. mája 834, 020 01 Púchov
Cena:20 040,00
Zmluva:http://www.zszofiebosniakovej.sk/images/dokumenty/zmluva.pdf