Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03072 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Református Gimnázium
Víťazný uchádzač:DAAX spol. s r.o., Dedinská 30/87, 010 01 Žilina
Cena:1 729,00
Zmluva:http://tmrg.sk/?p=2542