Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Geotextília pre projekt


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Nižná Polianka
Víťazný uchádzač:REMPO UNIVERSE EU s.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice
Cena:2 299,99
Zmluva:http://www.niznapolianka.ocu.sk/sk/dokumenty/Zmluva%20č.%20Z201527728_Z,%20zv...