Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Betónový prefabrikát


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Nižná Polianka
Víťazný uchádzač:Inžinierske stavby a.s.,Priemyselná 6,042 45 Košice
Cena:4 665,60
Zmluva:http://www.niznapolianka.ocu.sk/sk/dokumenty/Zmluva%20č.%20Z201527727_Z,%20zv...