Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03046 - Adaptačné hydrokilimatické opatrenia - stavebné práce (zopakované VO)


Projekt:Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č.436
Víťazný uchádzač:MANADA TRADING s.r.o., Sebedražská 8, 971 01 Prievidza
Cena:31 116,00
Zmluva:http://zsviglas.edupage.org/zmluvy/?fto=&ftt=&ftr=&ftm=&ftv=Manada&zac=0