Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vyhlásenie výzvy ACC03 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a suchaÚrad vlády SR ako správca programu SK02 Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha vyhlasuje výzvu ACC03 v rámci malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt.

Granty EHP a Nórska – príležitosť pre Vašu školu
V rámci tejto výzvy je možné požiadať o granty vo výške od 25 000 eur do 40 000 eur, bez povinného spolufinancovania.

Z každého okresu SR bude následne vybraná jedna základná alebo stredná škola, ktorej bude pridelený grant. Ak nebudú zastúpené všetky okresy SR alebo nebudú využité všetky finančné prostriedky, grant môže byť udelený aj viacerým školám v rámci jedného okresu.

Školy budú povinné:
  1. Vypracovať osnovy alebo upraviť existujúce osnovy o problematiku klimatických zmien.
  2. Navrhnúť a realizovať v školskom areáli konkrétne adaptačné opatrenia, ako napr. dažďové záhrady, jazierka, výsadba stromčekov, vegetačné strechy.
  3. Zorganizovať stretnutia žiakov, študentov, rodičov a odborníkov na témy klimatických zmien.

Výhodou je zapojiť do projektu partnerov z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska.

Projekty je možné predkladať do15.9.2013. Viac informácií je možné nájsť na stránke www.eeagrants.sk/climate.