Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vyhlásenie výzvy ACC01 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a suchaÚrad vlády SR ako správca programu SK02 Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha vyhlasuje výzvu ACC01 na predkladanie žiadostí o projekt