Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01001 - Nadlice-Nadlický potok, sfunkčnenie jestvujúceho poldra


Projekt:Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom
Názov verejného obstarávateľa:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
Víťazný uchádzač:TMG a.s.,Priemyselná 9A,971 01 Prievidza
Cena:169 310,95
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2678784&l=sk