Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01007 - Analýza trhu práce a analýza potrieb zamestnávateľov


Projekt:Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle
Názov verejného obstarávateľa:PROEDUCA s.r.o.,Žilina
Víťazný uchádzač:T-Assets s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
Cena:7 960,00
Zmluva:http://proeduca.eu/rozvoj-pracovnej-sily-prihranicnych-regionov/zmluvy-cbc010...