Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03038 - Vybudovanie adaptačných opatrení na oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody


Projekt:Úpravy metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola
Víťazný uchádzač:ULTRASTAV s.r.o.,Š.Moyzesa 431/14,965 01 Žiar nad Hronom
Cena:23 368,50
Zmluva:http://zshliniknadhronom.edupage.org/zmluvy/?fto=&ftt=&ftr=2016&ftm=&ftv=ULTR...