Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01009 - Obnova opátskeho krídla a sýpky s baštou - stavebné práce


Projekt:Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry
Názov verejného obstarávateľa:Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Víťazný uchádzač:KROVBAV s.r.o., Saratovská 4, 841 02 Bratislava
Cena:449 550,60
Zmluva:http://www.biskupstvo-nitra.sk/oznamy/obnova-casti-byvaleho-klastora-benedikt...