Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01001 - Poskytnutie poradenských služieb pre obstarávanie 13 podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác na 13 stavbách v rámci projektu Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom (zopakované VO)


Projekt:Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom
Názov verejného obstarávateľa:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
Víťazný uchádzač:B&V Pro s.r.o., Uralská 1493/15, 040 12 Košice
Cena:15 600,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1818350&l=sk