Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01003 - Služby spojené s riadením projektu -externý manažment (zopakované VO)


Projekt:Zemplín – prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS
Názov verejného obstarávateľa:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice
Víťazný uchádzač:PRO AGE s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra
Cena:22 800,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1777915&l=sk