Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03001 - Voda a klíma v našej škole – časť, dažďová záhrada


Projekt:Voda a klíma v našej škole.
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Záriečie, Mestečko
Víťazný uchádzač:Milan Gaňa – CLEANEX, ul. Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča
Cena:23 076,18
Zmluva:http://zszariecie.edupage.org/zmluvy/Zmluva_o_dielo.pdf