Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

INCPP001 - Zabezpečenie ubytovacích, stravovacích služieb a priestorových kapacít


Projekt:Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov
Názov verejného obstarávateľa:Štátny pedagogický ústav
Víťazný uchádzač:Tatra UNITED CORPORATION, a.s.,Bratislava
Cena:8 322,40
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1549398&l=sk