Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Program Cezhraničná spolupráca: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov

17.10.2016
Vážení prijímatelia,
 
z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK08 Cezhraničná spolupráca Vás ako prijímateľov prostriedkov v rámci výzvy CBC01 týmto chceme osloviť s možnosťou požiadať o zvýšenie projektového grantu vo Vašom projekte.
 
Zvýšenie projektového grantu je podmienené splnením všetkých kritérií na prerozdelenie finančných prostriedkov, ako aj predložením náležite vyplnenej predpísanej predlohy návrhu na plnenie kritérií na prerozdelenie finančných prostriedkov a formulár rozpočtu žiadosti, a to v termíne do 23. 11. 2016.
 
V prípade schválenia Vašej žiadosti dodatočné finančné prostriedky bude možné čerpať na dodatočné aktivity až po podpise dodatku k projektovej zmluve. Doba čerpania je od 1. februára do 30. apríla 2017.
 
Predpísaná predloha žiadosti o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov je k dispozícii na stiahnutie <<<TU>>>
Formulár rozpočtu je k dispozícii na stiahnutie <<<TU>>>.
Výberové kritéria sú k dispozícii na stiahnutie: verzia v slovenskom jazyku <<<TU>>>verzia v anglickom jazyku <<<TU>>>.
 
Vyplnenú predlohu žiadosti a formulár rozpočtu je potrebné zaslať naskenované a podpísané na adresu eeagrants@vlada.gov.sk najneskôr do 23. 11. 2016, alebo zaslať poštou do stanoveného termínu na adresu:
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor grantov EHP a Nórska
Námestie slobody 1
813 70  Bratislava
 
Prosím vezmite do úvahy, že v prípade doručenia poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum odovzdania zásielky na prepravu.
 
V prípade osobného doručenia musia byť zásielky odovzdané podateľni ÚV SR najneskôr 23. 11. 2016. Podateľňa štandardne prijíma zásielky:
 
Pondelok - Piatok: 8:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 11:45 - 12:15