Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
ACC01002 - Lešenia pre projekt Nižná Polianka COPASTAV s.r.o.,Duklianska 17,085 01 Bardejov 4 857,60 €
ACC01002 - Geotextília pre projekt Nižná Polianka REMPO UNIVERSE EU s.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice 2 299,99 €
ACC01002 - Stromy a kry Nižná Polianka Wallet s.r.o.,Račianska 160,831 54 Bratislava 22 280,00 €
ACC01002 - Dosky a hranoly Nižná Polianka COPASTAV s.r.o.,Duklianska 17,085 01 Bardejov 6 120,00 €
ACC01002 - Betónový prefabrikát Nižná Polianka Inžinierske stavby a.s.,Priemyselná 6,042 45 Košice 4 665,60 €
ACC01002 - Oceľ pásová Nižná Polianka Kovsmol s.r.o.,Družstevná 34, 080 06 Prešov 2 398,80 €
ACC02002 - nVypracovanie projektovej dokumentácie k časti 3 pre "Bioklimatické retenčné vodné toky" Technická univerzita Zvolen 3) LESEL, s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce 11 280,00 €
ACC03006 - Dodávka a výsadba sadeníc drevín Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Ján Buzák VELVET - ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY, Liptovský Peter 253, 033 01 Liptovský Hrádok 3 950,00 €
ACC03008 - Alejový strom, dodávka a výsadba Banskobystrický samosprávny kraj DEFCON+s.r.o., Ľ.Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen 3 500,40 €
ACC03013 - Vybudovanie adaptačných opatrení pre parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. J. B. Nová Dubnica Spojená škola sv. Jána Bosca GERPEX, s.r.o., Jégeho 1/15, 971 01 Prievidza 19 500,40 €
ACC03032 - Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín - stavebné práce a záhradnícke služby (zopakované VO) Základná škola Divín MANADA Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza 26 103,60 €
ACC03045 - Stavebné práce a záhradnícke služby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – AlapiskolanHlavná 115,Topoľníky – Nyárasd Gabriel Frühvald - STAVEBNINY, Hlavná 138, 930 11 Topoľníky 26 099,87 €
ACC03046 - Adaptačné hydrokilimatické opatrenia - stavebné práce (zopakované VO) Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č.436 MANADA TRADING s.r.o., Sebedražská 8, 971 01 Prievidza 31 116,00 €
ACC03053 - Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline – Dažďová záhrada Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina HOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto 42 000,01 €
ACC03054 - Sadovnícke úpravy Základná škola, Ulica mieru č.1235, 014 01 Bytča Milan Gaňa CLEANEX, Gaštanová 1009/28, 014 01 Bytča, 27 029,38 €
CBC01006 - Tlač brožúr ANNOGALLERY Hôrka Signet - Ing. Emil Skokan, Široká 21, 058 01 Poprad 5 460,00 €
CBC01006 - Výroba propagačných predmetov ANNOGALLERY Hôrka Signet - Ing. Emil Skokan, Široká 21, 058 01 Poprad 9 030,00 €
CBC01006 - Dodávka služieb-keramický výpal ANNOGALLERY Alojz Šoltýs-Š.A.TERM,Mokroluh 8,086 01 Mokroluh 7 200,00 €
CBC01006 - Materiál pre umeleckú tvorbu ANNOGALLERY Pece spol. s r.o.,Nábrežná 678/7,962 23 Očová 19 639,20 €
CBC01006 - Stavebné práce-Kontaktné centrum ANNOGALLERY,Bežovce ANNOGALLERY BRUMAX s.r.o.,Hôrka 510, 059 12 Hôrka 103 650,00 €