Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
CLT02005 - Umelecko-remeselné práce - Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane Obec Štiavnické Bane Dial sk, s.r.o., Ul. 1. mája 18, 010 01 Žilina 58 795,45 €
CLT02005 - Projektové a inžinierske služby - stavebný dozor Obec Štiavnické Bane Povinský Ľubomír UNIVERSAL SMP II, J. Škultétyho č. 4, 969 01 Banská Štiavnica 3 360,00 €
CLT02005 - Prekladateľské služby Obec Štiavnické Bane Stilus s.r.o., GrÖsslingová 71, 811 09 Bratislava 2 016,00 €
CLT02005 - Stavebné práce Obec Štiavnické Bane ULTRASTAV s.r.o., Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom 166 000,00 €
CLT02006 - "Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, 010 01 Žilina, SO 02 Hospodárska budova s kaplnkou - I. etapa obnovy - časť kaplnka" Žilinský samosprávny kraj STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s., Janka Kráľa 11/231,974 01 Banská Bystrica 423 192,00 €
CLT02006 - Výkon inžinierskej činnosti - stavebný a technický dozor Žilinský samosprávny kraj 7 094,01 €
CLT02007 - Tvorba a tlač propagačných materiálov Železiarne Podbrezová AC-IDEA s.r.o., Kynceľová 30, 974 01 Banská Bystrica 1 756,00 €
CLT02007 - Obnova hradného nádvoria - stavebné práce Železiarne Podbrezová akad. Sochár Ján Filo, Peťovská 390/26,976 31 Vlkanová 519 658,06 €
CLT02010 - Zabezpečenie služieb verejného obstarávania Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Externé obstarávanie s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra 3 100,00 €
CLT02010 - Poskytovanie služieb finančného manažmentu Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Cassis consult s.r.o., Vlčkova 37, 811 04 Bratislava 9 744,00 €
CLT02010 - Poskytovanie služieb externého riadenia projektu Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Cassis consult s.r.o., Vlčkova 37, 811 04 Bratislava 8 400,00 €
CLT02010 - Úprava a výstavba objektov turistickej infraštruktúry Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra FUDO s.r.o., V.Spanyola 1726/13, 010 01 Žilina 719 998,40 €
CLTPP001 - Dodávka počítačovej techniky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Comsyco s.r.o.,Nám.Slobody 28, Bratislava 4 804,80 €
CLTPP001 - Návrh dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve - pojazdná dieľňa (3 ks nové špeciálne motorové vozidlá) Pamiatkový úrad Slovenskej republiky AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava 160 174,14 €
CLTPP001 - Logo – dodanie služieb Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 0,00 €
CLTPP001 - Kamera, foto, mobil, vysielačka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky P E R G A M O N spol. s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava 18 449,00 €
CLTPP001 - Administratívna aplikácia a tablety Pamiatkový úrad Slovenskej republiky bit - STUDIO Bratislava, s.r.o., Priemyselná 6, 824 90 Bratislava 20 116,00 €
CLTPP001 - Pro Monumenta - TV spot a jeho uvedenie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky TA3 (C.E.N. s.r.o.),Gagarinova 12, P.O.Box 31, 820 15 Bratislava 5 520,00 €
CLTPP001 - Lezecká výstroj - doplnenie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky BVH spol. s r.o., Ulica stavbárov 21,971 01 Prievidza 2 800,00 €
DGV01002 - Zabezpečenie procesov verejného obstarávania - konzultačná a poradenská činnosť Záujmové združenie žien MYMAMY Public Tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080 01 Prešov 1 530,00 €
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »