Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
CLT01001 - Externý finančný manažment projektu "Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy" Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Panenská 4, 811 03 Bratislava Baten & Partners Slovakia s.r.o., Radničné nám. 19, 969 01 Banská Štiavnica 17 417,61 €
CLT01001 - Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy - stavebné práce Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Panenská 4, 811 03 Bratislava RESTAURO, s. r. o., Piata 3,831 01 BA 541 215,60 €
CLT01002 - Činnosť technického dozoru investora (stavebný dozor) počas realizácie stavebného diela: Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie.... Dominikánsky konvent,Košice Ing. Zdenek Petráš, Bračská 7, Bratislava-Petržalka 9 970,00 €
CLT01002 - Externý koordinátor projektu Dominikánsky konvent,Košice Stretnutie-občianske združenie, Skladná 38, Košice 18 912,00 €
CLT01003 - Dóm sv. Alžbety- rekonštrukcia -reštaurovanie interiéru a južnej veže (pôvodná zákazka - podlimitná) Perly gotickej cesty, n.o. Košice Akad. sochár Vladimír Višváder - Villard, Na Križovatkách 19, 821 04 Bratislava 0,00 €
CLT01003 - Stavebný dozor Perly gotickej cesty, n.o. Košice ng. Emil Oetter CSc., Lomonosova č. 4, 040 01 Košice 9 600,00 €
CLT01004 - Rekonštrukčné práce Gréckokatolíckeho chrámu v Topoli - NKP - Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľa J.M.J. Pro, s.r.o., Úzka 2/276, 086 33 Zborov 18 948,42 €
CLT01004 - Dodávka materiálu - žrďovina ihličnatá na obnovu oplotenia a sprístupnenie židovského cintorína, vrátane dopravy a vyloženia Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľa Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Ing. Jána Pačesa, Hlavná 1, 080 01 Prešov 2 160,00 €
CLT01004 - Rekonštrukčné práce gréckokatolíckeho chrámu v Inovciach - NKP - Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon Gréckokatolícka cirkev, farnosť Podhoroď AGMAR s.r.o., Štefánkova 61, 085 01 Bardejov 19 200,00 €
CLT01004 - Reštaurovanie mobiliáru Gréckokatolíckeho chrámu v Ruskej Bystrej - Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ruský Hrabovec Mgr.art. Rudolf Boroš, Šamudovce 115, 072 01 Michalovce, 14 748,00 €
CLT01004 - Reštaurovanie mobiliáru Gréckokatolíckeho chrámu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke - Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec Pamiatkový úrad SR, Oblastný reštaurátorský ateliér, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 16 256,00 €
CLT01004 - Zhotovenie interaktívnej simulácie plánovanej obnovy dreveného chrámu Hrabová Roztoka Karpatské drevené cerkvi, n. o. Ing. Arch. Martin Koniar, Letná 23, 040 01 Košice 2 400,00 €
CLT01004 - Dopravné značenie - Návestné tabule k turistickým cieľom Karpatské drevené cerkvi, n. o. PLUTKO s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce 3 588,00 €
CLT01004 - Internetová stránka - návrh a prevádzka Karpatské drevené cerkvi, n. o. Mgr. Martin Talarovič Design positive, Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina 2 800,00 €
CLT01005 - Vytvorenie web-stránky pre projekt Mesto Holíč CB soft, s. r.o. Potočná 16, 909 01 Skalica 1 998,00 €
CLT01005 - Propagácia a publicita Mesto Holíč 1) Róbert Kucmen-Method, Design Studio, Arménska 6, 821 06 Bratislava 7 470,12 €
CLT01005 - Statické zabezpečenie stien opevnenia I. a II. etapa a rekonštrukcia JV bastiónového opevnenia, Zámok Holíč - stavebné práce Mesto Holíč Spoločnosť "Holíč:Ekostavby-SESTA" Vedúci partner spoločnosti Ekostavby Brno a.s. U Svitavy 2, 618 00 Brno, 643 055,00 €
CLT01006 - Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova povrchov (eteriér+interiér) a rekonštrukcia orgánovej empory Truc sphérique resART BA s.r.o., Benediktiho 1, 811 05 Bratislav 414 844,45 €
CLT01006 - Údržba aktívnej webovej stránky Truc sphérique Peter Liška, 015 01 Malá Čierna 11 2 400,00 €
CLT01006 - Zabezpečenie externých služieb VO Truc sphérique EVERCON s.r.o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina 1 500,00 €
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »